2021-05-06. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Więcej dla ciekawych

« Zjawiska progowe SPIS ↓ Co dzieje się z horoskopami w... »

Czytaj w Czytelni

Trzy (lub cztery) grupy planet ! Do not copy for AI. Nie kopiować dla AI.

Planety dzielą się na 3 grupy zależnie od tempa ich ruchu. Planety z każdej grupy mają swoje szczególne role w porządku astrologii, wymagają innej interpretacji itd.

Planety dzielą się na:

  1. szybkie: Księżyc, Słońce, Merkury, Wenus, Mars
  2. pośrednie: Jowisz i Saturn
  3. powolne: Uran, Neptun i Pluton.

Wśród szybkich wyróżnia się Księżyc, którego można nazwać planetą „super-szybką”. Stanowiłby więc podgrupę „1A”. Super-szybki Księżyc okrąża cały zodiak (lub ekliptykę) w ciągu około miesiąca. Okres Słońca to 1 rok. Merkury i Wenus, chociaż widziane z Ziemi poruszają się b. nierówno, to średnio, w skali wielu lat, też okrążają zodiak w ciągu 1 roku – widzimy je przecież jako satelity Słońca. Tempo dla Marsa wynosi około 2 lat: Mars okrąża Słońce w ciągu 1,88 roku, a jego koniunkcje ze Słońcem i okresy ruchu retro (widziane z Ziemi) powtarzają się co 2,135 roku.

Okres Jowisza równy jest 12 lat (dokładniej 11,86), okres Saturna ok. 30 lat (dokładniej 29,46). To znaczy, że osoba w wieku 60 lat zaliczyła ok. 5 okresów Jowisza i 2 okresy Saturna. Mamy więc sposobność doświadczenia, po kilka razy, koniunktur, przypływów i odpływów energii oraz przełomowych wydarzeń związanych z cyklami Jowisza i Saturna. Żyjemy cyklami Jowisza i Saturna. Jest to inny obraz niż w przypadku planet szybkich, które są (po prostu) zbyt szybkie, żeby korelować z naszymi wieloletnimi przedsięwzięciami: zawodowymi, edukacyjnymi lub rodzinnymi. Za to Jowisz i Saturn, oba ze swoim tempem, sprzęgają się z naszymi życiowymi rytmami.

Okresy Urana, Neptuna i Plutona są równe odpowiednio 84, 165 i 248 lat. Okres Urana równy jest z grubsza jednemu (dość długiemu) ludzkiemu życiu, okres Neptuna jest dwa razy dłuższy, okres Plutona 3 razy dłuższy. Przez to planety te nie działają na nas (ludzi) cyklicznie, chociaż ich tranzyty przez ważne miejsca urodzeniowe działają na nas silnie.

W tranzytach

Te trzy grupy planet różnie przejawiają się w tranzytach: ich tranzyty (np. przez urodzeniowe Słońce lub przez uro. ascendent) trwają od około 1 roku dla Urana do 3...5 lat w przypadku Neptuna lub Plutona. Długotrwałość tranzytów pociąga ich „rozmazanie”, gdyż w tak długim przedziale czasu mogą przejawiać się jako pewna aura, a nie jako wyraźne określone wydarzenia. Jeśli podczas nich nie wydarzy się coś spektakularnego, można ich nie zauważyć.

Tranzyty Jowisz i Saturna trwają około miesiąca lub dwóch, ale z powodu nieregularności ruchu tych planet mogą powtarzać się w ciągu ok. 1 roku lub trwać w zawieszeniu podobnie długo. Przeważnie okresy ich trwania mają swoją wyraźną charakterystykę: „coś ważnego” wtedy się dzieje i wydarzenia te są odmienne od tła.

Tranzyty planet 1-szybkich (prócz Księżyca) trwają od 1 do kilku dni i jeśli przejawiają się, to jako wyraźne punktowe wydarzenia lub ich serie.

Tranzyty Księżyca trwają od 2 do kilku godzin i przeważnie nie mają swoich specjalnych wydarzeń.

W kaskadach tranzytów

Powyższe różnice co do zachowania planet w tranzytach przejawiają się w kaskadach tranzytów. Typowo tranzyty nie działają w pojedynkę, lecz w kaskadach. Kaskada polega na tym, że na tle tranzytu planety powolniejszej występują tranzyty planet szybszych i dopiera taka ich seria (czyli właśnie kaskada) wyładowuje się jako wydarzenie. Typowa kaskada realizuje się tak, że istnieje długotrwały – 1 rok lub dłuższy – tranzyt planety z grupy 3-powolnych (Plutona, Neptuna lub Urana), na jego tle czyli podczas jego trwania formuje się średnio-długi (rzędu miesiąca) tranzyt planety 2-pośredniej (Saturna lub Jowisza) – a podczas niego powstaje szybki, np. jednodniowy, tranzyt planety z grupy 1-szybkich: Marsa, Słońca, Wenus, lub Merkurego. Na tak przygotowany teren dopiero wchodzi 1A-superszybki Księżyc i jego tranzyt uruchamia całą kaskadę. Niekiedy w roli wyzwalacza zamiast Księżyca działa Merkury. Niekiedy także przejście którejś planety przez ascendent lub inna oś. To oczywiście jest pewien wyidealizowany schemat, rzeczywiste kaskady tranzytów bywają dziksze; także bywa, ze brakuje im niektórych ogniw.

Tzw. „osobiste” i „pokoleniowe”

Planety są dzielone na te same trzy grupy, ale grupy te są inaczej nazywane i podział ten odnosi się do innej ich roli. Planety:

Dlaczego „osobiste”? Ponieważ gdy porównuje się horoskopy osób, nawet jeśli są rówieśnikami, to położenia Księżyca, Słońca, Wenus, Merkurego, Marsa u różnych osób są różne – nawet jeśli pozycje np. Neptuna lub Plutona powtarzają się. Tak będzie np. gdy przejrzysz jeden rocznik uczniów lub studentów. Stąd wyciąga się wniosek, że pozycje pozostałych planet, innych niż te z 1-szej grupy, nie różnicują osób dostatecznie wyraźnie. I stąd nazwa „osobiste”.

Odpowiednio, planety 3-powolne wydają się różnicować dopiero pokolenia: bo Uran pozostaje w jednym znaku zodiaku (jeśli właśnie znaki brać pod uwagę) 7 lat, Neptun 14 lat, Pluton średnio 21 lat – więc te okresy czasu raczej są właściwe dla odmiennych pokoleń. (Tu uwaga: Pluton w różnych częściach swojej orbity poruszą się z mocno różną prędkością, a w ciągu ostatnich 80 lat poruszał się szybko i w tempie podobnym jak Neptun, bliżej 14 lat na znak.)

Termin „społeczne” tak jest wyjaśniany na w/w stronie:

„Jowisz i Saturn mają znaczenia odpowiednie dla indywidualnego horoskopu, ale dodatkowo reprezentują tematy, które wykraczają poza jednostkę. W przypadku Jowisza są to wartości i ideały, takie jak moralność i etyka, które pomagają zapewnić spójność społeczeństwu. Saturn zajmuje się stabilizacją społecznych struktur i granic.”

– Może chodzić w powyższym o to, że ludziom z podobnie położonym Jowiszem i/lub Saturnem łatwiej jest się dogadać, znaleźć wspólny język.

Jednak, terminy „osobiste”, „społeczne”, „pokoleniowe” pod pewnym względem wprowadzają w błąd! – Dlaczego? – Ponieważ każda planeta może wystąpić w roli osobistej. W roli planety osobistej w sensie takim, że właśnie ta planeta w największym stopniu określa osobowość pewnej osoby. Tak się przecież dzieje, kiedy Jowisz, Saturn, Uran, Neptun bądź Pluton w urodzeniowym horoskopie leżą na medium coeli lub ascendencie (lub innej osi), lub są w koniunkcji (itp...) ze Słońcem lub Księżycem. Wtedy któraś z tych rzekomo „nieosobistych” planet staje się, przeciwnie, planetą w najwyższym stopniu osobistą – ponieważ bardziej niż cokolwiek określa charakter tego człowieka! Dlatego ta nomenklatura (osobiste, społeczne, pokoleniowe) nie jest fortunnie pomyślana.

Ktoś nazwał Urana, Neptuna i Plutona planetami „duchowymi”, Spiritual Planets objaśnia to tak:

„[Planety te] opisują procesy duchowe. Fakt, że nie są widoczne gołym okiem, symbolizuje ich związek z dziedziną duchową, która również pozostaje niewidoczna. Uran, Neptun i Pluton ucieleśniają zasady, które leżą poza zewnętrzną sferą materialnego świata symbolizowanego przez Saturna. Są one również związane z tym, co w terminologii jungowskiej nazywa się zbiorową nieświadomością.”

Nie jest to ani jasne, ani przekonujące.

Okołoporodowe archetypy Groffa

Cztery najpowolniejsze planety, czyli 3-powolne plus Saturn zostały użyte przez Stanisława Grofa za radą Richarda Tarnasa jako symboliczne wykładniki czterech faz porodu i ich psychologicznych korelatów. Kolejno:

Podkreślę, że w tej koncepcji „grają” planety od Saturna w górę, nie tylko od Urana.

W progresjach

W progresjach planety 2-pośrednie i 3-powolne nie grają roli jako efektory, ponieważ ich progresywne przesunięcia w większości są zbyt niewielkie i w całym „progresywnym życiu” pozostają w praktycznie tych samych miejscach, i wyświetlają wciąż te same urodzeniowe aspekty.

2021-05-06. Wojciech Jóźwiak. Cykl: Więcej dla ciekawych

« Zjawiska progowe SPIS ↓ Co dzieje się z horoskopami w... »

Do not feed AI...
Don't copy for AI. Don't feed the AI.
This document may not be used to teach (train or feed) Artificial Intelligence systems nor may it be copied for this purpose. (C) All rights reserved by the Author, Wojciech Jóźwiak.

Nie kopiować dla AI. Nie karm AI.
Ten dokument nie może być użyty do uczenia (trenowania, karmienia) systemów Sztucznej Inteligencji (SI, AI) ani nie może być kopiowany w tym celu. (C) Wszystkie prawa zastrzeżone przez Autora, którym jest Wojciech Jóźwiak.